คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ซึ่งถือเป็นการทำนุบำรุงสืบสานวัฒนประเพณีที่ดีงามของไทย และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ในโอกาสนี้ ท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.นิก สุนทรธัย ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะในปีที่ผ่านมา