เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 คณะนิติศาสตร์ โดย คณบดี (ผศ.นิก สุนทรธัย และรองคณบดี (ผศ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ไปเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับความสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ บริบทของกฎหมายที่มีต่อสังคมและสัมผัสวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้และสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนได้ดียิ่งขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม