เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้มาดัดแปลงทำเป็นกระเป๋า ในรูปแบบต่าง ๆ