คณะนิติศาสตร์ร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนสุขภาพ กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารของนักศึกษา