เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้บริหารได้ให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าเรียน การเตรียมความพร้อมในการสอบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข้าไปใช้ห้องสมุดกฎหมาย การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ระบบการประกันคุณภาพ และให้ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์  รวมทั้งให้สังเกตเพื่อนๆ ที่มีนิสัยเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจนำไปสู่ “โรคซึมเศร้า ” ได้ ตลอดจนชี้แจงช่องทางการร้องเรียนหากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ