เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นัดประชุมเตรียมงานโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2562 โดยผู้รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พลังงานและกิจกรรม 7 ส. ได้รณรงค์ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกชั้นปีรับทราบและถือปฏิบัติ