คณะนิติศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 มกราคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงาน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ 22 มกราคม 2563 นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา
วันที่ 23 มกราคม 2563 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทย และหอจดหมายเหตุ