วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าไปแนะนำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ สำหรับข้าราชการตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 จ.นครราชสีมา
             โดยหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรแบบไฮบริดที่ผสมผสานการเรียนออนไลน์ และเรียนในห้องเรียน สามารถผ่อนค่าใช้จ่ายเป็นรายงวดได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว อย่างข้าราชการตำรวจ หรือการเรียนนอกเวลาของนักเรียนนายสิบตำรวจ