วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ได้เดินทางไปแนะนำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ สำหรับข้าราชการตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 จ.ลำปาง