เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา ทุนการศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรการ 7 ส การใช้บริการต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์แนะนำกฎหมายสำหรับประชาชน และช่องทางการติดต่อ


ทั้งนี้ ยังได้มีการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั้งการเรียน กิจกรรม และหน้าที่การงานมาให้คำแนะนำแก่รุ่นน้อง เพื่อแนะนำแนวทางสำหรับการปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้มีการแนะนำที่ปรึกษาของนักศึกษารุ่นนี้ ที่จะดูแลนักศึกษาทุกคนตลอด 4 ปี