เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มฉก. ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง "เรียนกฎหมายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" 
         นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน ที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทุกท่าน รวมถึงเชิญรุ่นพี่ภาคสมทบมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนในปีนี้หลักสูตรภาคสมทบของคณะ ถือเป็นรุ่นที่ 3 ที่เราเปิดรับผู้ที่ทำงานแล้ว และต้องการต่อยอดความรู้ทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจ เจ้าพนักงานที่ดิน และบุคคลทั่วไป ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก