ลงนามครั้งแรกจัดหลักสูตรตำรวจ สป. เรียนนิติ ม.หัวเฉียวฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พลตำรวจตรีชุมพล พุ่มพวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ และพันตำรวจเอกพีรศักดิ์ รอดบน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยน ส่งเสริม และสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดรับกับกลุ่มข้าราชการตำรวจในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ตลอดจนร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรและการบริการวิชาการ การดูแลสวัสดิภาพนักศึกษา และการจัดระเบียบสังคมชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเจ้าของชุมชน ความหวงแหนในชุมชน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในภารกิจการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นครั้งแรกของการร่วมมือกันนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต รองอธิการบดี อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ คณาจารย์นิติศาสตร์ และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่งและอบอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.
เครดิต : Huachiew Fanpage