เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบนักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้อง 2-217 อาคารเรียนรวม ซึ่งผู้บริหารได้ให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนกฎหมายต้องขยัน ฝึกฝน และอ่านหนังสือให้มากขึ้น การแสดงออกที่เหมาะสมต่อสังคมอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะโลกออนไลน์ การพูดต้องพูดอย่างมีกาลเทศะ และกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และชี้แจงช่องทางการร้องเรียนหากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะอื่น