คณะนิติศาสตร์จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนิติศาสตร์จิตอาสา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ วิถี แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ภูกะเหรี่ยง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยทำความดีเพื่อสังคมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ตุลาคม ) และถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชย์ศาสตร์ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์)  วัดดงละคร จ.นครนายก