คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ  สำหรับข้าราชการตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563