เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากร และฝึกอบรมการเผยแพร่องค์ความรู้ การกำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้อพิพาทภาคประชาชนในระยะต่อไป