เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 คณะนิติศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคสมทบ) ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านโปรแกรม Zoom

โดย ผศ.นิก สุนทร​ธัย คณบดี​คณะ​นิติศาสตร์​ กล่าวต้อนรับ​นักศึกษา​ การแนะนำคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ แนะนำคณะ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด รวมทั้งการจัดกิจกรรมแนะแนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย