เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 คณะนิติศาสตร์จัดปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้มีแนวทางและการเตรียมความพรัอมในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิต ทางคณะได้จัดให้ความรู้ เกี่ยวกับ
* "จริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย"
โดย ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ที่ปรึกษาหลักสูตรคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
* "การเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน"
โดย อาจารย์ภัทรวดี ยังน้อย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
*"Design Thinking ปรับแนวคิดสู่การทำงานยุค 4.0 และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบวิชาชีพ"
โดย นายตรีชิต เมธารัตนโชติ CEO&CO Founder : Veget Deli