เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ผ่านโปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาภรณ์ ตันจำรัส Associate บริษัทสำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์จำกัด และLegal Advisor บริษัทลาวพรีเมียร์ อินเตอร์เนชัลแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้

การอบรมในวันนี้ ได้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยเฉพาะในบริษัทที่ปรึกษากฎหมายนั้น ต้องใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรในการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ตลอดจนทำให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ​เพื่อการทำงานในปัจจุบันด้วย