การเลือกตั้งประธานชั้นปี และประธานคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวปราณศิริ บัวเผื่อน (แกม)  ประธานคณะนิติศาสตร์
2. นายสุทธิศักดิ์ พงษ์สุพรรณ (จุ้ย) ประธานชั้นปีที่ 2
3. นางสาวพลอยณภัทร ใช้อู๋ (อั้ม) ประธานชั้นปีที่ 3
4. นางสาวนาถสุรางค์ เนตรทอง (นก)  ประธานชั้นปีที่ 4