เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์จัดติวเข้มแนวทางการทำข้อสอบภาค ก. สำนักงาน ก.พ. ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับศิษย์เก่า และนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4  ผ่านโปรแกรม zoom 
โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยาภัสร์ พรมมา นิติกร กรมปศุสัตว์ และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้