เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบนักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งผู้บริหารได้ให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบปลายภาคของนักศึกษาชั้นที่ 1-3 การสอบวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการติดต่อประสานต่าง ๆ กับคณะ