เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา ทุนการศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรการ 7 ส การใช้บริการต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์แนะนำกฎหมายสำหรับประชาชน และช่องทางการติดต่อ

ทั้งนี้ ยังได้มีการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั้งการเรียน กิจกรรม และหน้าที่การงานจากสายงานทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย และนิติกร มาให้คำแนะนำแก่รุ่นน้อง เพื่อแนะนำแนวทางสำหรับการปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนได้มีการแนะนำที่ปรึกษาของนักศึกษารุ่นนี้ ที่จะดูแลนักศึกษาทุกคนตลอด 4 ปี