ประกาศผล!!!!!
การเลือกตั้งประธานชั้นปี และประธานคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวพลอยณภัทร ใช้อู๋ (อั้ม) ประธานคณะนิติศาสตร์
2. นางสาวสุชาดา นาคทองกุล (มันนี่) ประธานชั้นปีที่ 2
3. นางสาวกฤติยาณี โปร่งกลาง (พลอย)ประธานชั้นปีที่ 3
4. นางสาวพรรษกร ภู่น้อย (รุ้ง) ประธานชั้นปีที่ 4