เมื่อวันที่ 14 และ 17 พฤษภาคม 2565  คณะนิติศาสตร์จัดปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาภาคสมทบ (ไฮบริด รุ่นแรก)  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพ 3 หัวข้อ  ได้แก่ 
* "จริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย"  โดย ศ.(พิเศษ)ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ที่ปรึกษาหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*"Design Thinking ปรับแนวคิดสู่การทำงานยุค 4.0 และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบวิชาชีพ" โดย นายตรีชิต เมธารัตนโชติ CEO&CO Founder : Veget Deli
* "การเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน"  โดย อาจารย์ภัทรวดี ยังน้อย อาจารย์ประจำคณะ นิติศาสตร์