คณะนิติศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 2-204 ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำคณาจารย์ของคณะ แนะนำหลักสูตร  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และแนะนำแนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย โดย ผศ.ดร.วุฒิชัย เต็งพงศธร