วันนี้ (3 สิงหาคม 2565)​ ณ ศูนย์ปฎิบัติการศรีวารี พาวิลเลียน มฉก.2 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวานิชยานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กล่าวต้อนรับ นายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พระคุณเจ้า และผู้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย และรับฟังความคิดเห็น ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลองแบบมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ซึ่ง ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์​ เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย