เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ไปให้บริการวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุตำบลศีรษะจรเข้น้อย โดยแบ่งการให้ความรู้ใน 4 หัวข้อ คือ การกู้ยืมเงิน พินัยกรรมมรดก กฎหมายที่ดิน และสิทธิของผู้สูงอายุ

      โดยการให้ความรู้ครั้งนี้เป็นการบูรณาการบริการวิชาการกับรายวิชากฎหมายกับการพัฒนา เรียกได้ว่าคณะของเรานอกจากเราจะเข้มข้นกับการเรียนในห้องเรียนแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราปลูกฝังให้กับนักศึกษาคือ การนำความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนในชุมชนและสังคม สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม