เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ประจำภายในคณะ เข้าให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่ ได้รู้จักคณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบข้อมูล และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ปรับตัวกับการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา

     และในคราวเดียวกันนี้ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่กับคณะ

 

   นอกจากนั้น แล้วยังมีกิจกรรมรับน้องระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่คณะนิติศาสตร์ เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้ซึ่งกันและกัน