เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียน 2-103 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมและเผยแพร่มารยาทไทยให้กับนักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 1 โดยให้รุ่นพี่ที่ผ่านการอบรมมารยาทไทยจากโครงการอบรมมารยาทไทย ในปีการศึกษา 2556 มาถ่ายถอดให้กับรุ่นน้อง
และเพื่อให้เป็นแบบอย่างและสืบทอดแก่รุ่นต่อ ๆ ไป อีกทั้งสามารถเป็นตัวแทนของคณะวิชา ในการเข้าร่วมโครงการจีนศึกษากับมารยาทไทยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนของคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย และการเข้าร่วมประกวดมารยาทกับหน่วยงานภายนอกในโอกาสต่อไปอีกด้วย