เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ผ่านมาณ ห้อง 4-205 อาคารโภชนาการคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการจีนศึกษากับมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท รู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับจีนศึกษา