คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ MOU เกี่ยวกับเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาฝึกงานของนักศึกษา การบริการวิชาการและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของทั้ง 2 สถาบัน เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3

(เครดิตจาก พีอาร์ เอชซียู)