คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างสถาบันตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และหารือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย