เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทีมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ไปเป็นวิทยากรอบรมบุคลากรของสำนักยุติธรรมจังหวัดต่างๆ ประกอบไปด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สมุทรปราการ ปทุมธานี ลพบุรี และนนทบุรี ภายใต้โครงการ "พัฒนาบุคลากรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในการเป็นวิทยากรตัวคูณ"

    การอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้มีความร่วมมือกับทางกระทรวงยุติธรรมในการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งสอดรับกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการ โดยมีตัวแทนบุคลากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมกว่า 30 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเหล่านี้จะไปเป็นแกนนำเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและกระทรวงยุติธรรมต่อไป