เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ รหัส 58 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขึ้น โดยได้มีการให้ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ แก่ผู้ปกครองและนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ หลักสูตร การเรียน การวัดและประเมินผล กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา 7ส การประกันคุณภาพการศึกษา ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักศึกษาสอบถามข้อมูลต่างๆ

   นอกจากนั้นแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษารุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ และคณะกรรมการนักศึกษามาพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การปรับตัวกับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย และการทำกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเชื่อได้ว่าข้อมูลที่นักศึกษาใหม่ได้รับจากการปฐมนิเทศครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาใหม่ทุกคน