เมื่อวันที่ 20 และ 27 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 
1. จริยธรรมกับการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย
2. การเตรียมความพร้อมสู่การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบวิชาชีพ
3. มารยาทในการเข้าสังคมของนักกฎหมาย