เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรม เรื่อง "ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  บรรยายโดยผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบ กฎ ระเบียบ รวมตลอดถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอันจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรมไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไป