คณะนิติศาสตร์ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา และคณะกรรมการชั้นปี เพื่อดำรงตำแหน่งในปีการศึกษา 2560 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานคณะ ได้แก่ นายธนธรณ์ ช่วยจันทร์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชั้นปีที่ 2 ได้แก่ นายพิริยุต ประศาสน์ศิลป์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวภัทรา วัฒนาเรืองสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวพรรณราย เผ่าประเสริฐ ขอขอบคุณนักศึกษาที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกท่าน