คณาจารย์คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม" ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ทางคณะได้ร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการโครงการให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย