เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณบดีคณะนิติศาสตร์นำทีมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการและคุณครูโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เพื่อกำหนดแนวทางในการตกลงทำความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่างกัน
      โดยทางโรงเรียนได้มีการเปิดห้องเรียนแผนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อกฎหมายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะนิติศาสตร์ของเรา จะได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตามแนวทางของข้อตกลงความร่วมมือในลำดับต่อไป