เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 60 ที่จะเข้าศึกษาในช่วงภาคการศึกษาที่ 3/2559 นี้ ซึ่งถือเป็นรุ่นแรกที่จะใช้หลักสูตรใหม่ฉบับปรับปรุง ที่เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในทางกฎหมาย การปฐมนิเทศครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป