เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้จะได้ไปฝึกงานในแหล่งฝึกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานอัยการ สำนักงานศาล บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย และสำนักงานทนายความต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ความสามารถให้กับตนเอง