วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกับโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาสจัดกิจกรรมให้ความรู้ "โตไปไม่โกง" และ "รู้เท่าทันสื่อ" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้โครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ
    โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำเนินการประมาณสองเดือน ซึ่งใันครั้งแรกของการจัดกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้เป็นผู้นำในการจัดแสดงบทบาทสมมติและสอบถามความคิดเห็นของน้องๆ ป.3 เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงการ "โตไปไม่โกง" และ "รู้เท่าทันสื่อ"
     เรียกได้ว่า ครั้งนี้นอกจากน้องๆ จะได้รับความรู้และความสนุกสนานแล้ว นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ยังได้เพิ่มทักษะในการเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก และฝึกการทำงานร่วมกันอีกด้วย