วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์จัดอบรมผู้นำนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการนักศึกษาและคณะกรรมการแต่ละชั้นปี ณ สวนลุงในรีสอร์ท จ.นครนายก โดยการจัดอบรมครั้งนี้ ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมา และวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการในปีการศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของคณะ (ปีการศึกษา 2560-2654) ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 การมีคุณธรรม 6 ประการ มีแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม เรียกได้ว่าเป็น 2 วัน 1 คืน ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว