การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา"

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ "การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน"

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ "จรรยาบรรณในการวิจัยของอาจารย์"

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายของนักศึกษา"

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "การขอทุนวิจัยและบริหารจัดการโครงการวิจัย"

- การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)"

- การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ "บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการผลิตบัณฑิต"

- การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ "แนวทางการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน"

- การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย"

- การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพกฎหมายในมุมมองของนายจ้าง"

- การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ "พัฒนาระบบงานอาจารย์พี่เลี้ยงงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย"