คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนภาษีสำหรับนิติบุคคล" วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม)ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (โทรศัพท์ 02-312-6300 ต่อ 1689 , 1690)