เพื่อให้การดำเนินโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักพัฒนานักศึกษาขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ดังนี้
 
"ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมที่ผลิตนักศึกษาที่ดีเพื่อรับใช้สังคม จึงเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่จะต้องปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในการเคารพกฎ กติกา ระเบียบของสังคม นอกจากนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและประชาชน ลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และสถาบันการศึกษาต้องเป็นต้นแบบของการปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบของสังคม มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินโครงการสวมหมวกนิรภัย 100% ดีเดย์ อังคารที่ 22 เมษายน 2557 สวมหมวกนิรภัย 100%  โดยนักศึกษา บุคลากร บุคคลภายนอกที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้าและออกจากมหาวิทยาลัยต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามหาวิทยาลัย