จดหมายเชิญอบรม     รายละเอียดโครงการ    แบบตอบรับ

กำหนดการ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  เปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลาย และอธิบาย กฎกติกาการแข่งขัน
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลาย (ช่วงที่ ๑) 
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง“ในหลวงรัชการที่ ๙ กับแนวพระราชดำริด้านกฎหมายไทย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. พักกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ
                         แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลาย (ช่วงที่ ๒)
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ
                         พิธีมอบโล่ รางวัลและของที่ระลึกสำหรับผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย คณบดีคณะนิติศาสตร์
                         พิธีปิด 

***ส่งแบบตอบรับภายใน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐