จดหมายเชิญอบรม     รายละเอียดโครงการ    แบบตอบรับ

กำหนดการ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  เปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลาย และอธิบาย กฎกติกาการแข่งขัน
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลาย (ช่วงที่ ๑) 
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  การบรรยายพิเศษ เรื่อง“ในหลวงรัชการที่ ๙ กับแนวพระราชดำริด้านกฎหมายไทย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. พักกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ
                         แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับโรงเรียนมัธยมปลาย (ช่วงที่ ๒)
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.  ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ
                         พิธีมอบโล่ รางวัลและของที่ระลึกสำหรับผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย คณบดีคณะนิติศาสตร์
                         พิธีปิด 

***ส่งแบบตอบรับภายใน วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

/upload/files/News/2559/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2.pdf