ขอเชิญแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ชมนิทรรศการ และฟังการบรรยายพิเศษ

วันที่ 6 กันยายน 2561 
เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หนังสือเชิญ

 

- แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

- บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนการสอนกฎหมายในศตวรรษที่ 21”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

- นิทรรศการ “ประวัติพระองค์เจ้ารพี และอาชีพกฎหมายในยุค THAILAND 4.0 ”

ส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทางโทรสารหมายเลข 02-312-6419 หรือ
E-Mail : faclaw120hcu@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-312-6300-79 ต่อ 1689